αίτηση εικονικού αριθμού

Αίτημα για DID απαιτεί προσωπικά στοιχεία. Υποχρεωτικά όλα τα πεδία. Μόνων για της παρακάτω χώρες εκδίδονται DID

Αμερική – Καναδά -Αυστραλία -Αγγλία -Ελλάδα

ΕΙΚΟΝΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ 1.1. Ο πάροχος δίνει στον Συνδρομητή τη δυνατότητα να αποκτήσει εικονικούς αριθμούς με βάση τις τιμές που παρουσιάζονται εντός του διακομιστή (Nexocto) και τους παρακάτω όρους που παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα. 1.2. Οι εικονικοί αριθμοί λειτουργούν μόνο για εισερχόμενες κλήσεις σε επίπεδο παρόχων υπηρεσιών. Οι εξερχόμενες κλήσεις με άμεσους αριθμούς παρέχονται στο Συνδρομητή στη γενική βάση του συστήματος. 1.3. Οι εικονικοί αριθμοί παρέχονται στο Συνδρομητή με μίσθωση με τις χρεώσεις σύνδεσης και την εισαγωγή ενός υποχρεωτικού μηνιαίου τέλους, εάν οι όροι των αριθμών δεν περιλαμβάνουν άλλους όρους πληρωμής. Όταν η αποσύνδεση του αριθμού έγινε λόγω μη πληρωμής ή καθυστέρησης πληρωμής συνδρομής, καθώς και αποσυνδεδεμένων αριθμών με πρωτοβουλία του Συνδρομητή, ο πάροχος δεν εγγυάται τη διατήρηση των εικονικών αριθμών. 1.4. Ο συνδρομητής αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιήσει μισθωμένο εικονικό αριθμό μόνο για νομικούς σκοπούς. 1.5. Ο Συνδρομητής λαμβάνει υπόψη το γεγονός ότι ο Παροχέας δεν διαθέτει εικονικούς αριθμούς και συνεπώς δεν μπορεί να εγγυηθεί τη διατήρηση αριθμών για αόριστο χρονικό διάστημα και την απόφαση που προκύπτει σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας σε επίπεδο παρόχου. 1.6. Ο Συνδρομητής συμφωνεί με το γεγονός ότι ο Παροχέας έχει δικαίωμα να ενεργεί από το δικαίωμα του Συνδρομητή στη σύνδεση εικονικών αριθμών και στην παροχή της λειτουργίας τους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εγγραφεί News Latter